Жараракусу(Bothrops jararacussu)

Жараракусу(Bothrops jararacussu)